Del denne siden

Det jobbes for tiden godt med kamera overvåkingen i Lakselva.

Bua som skal huse elektronikken er under oppføring og snart klar.

Ledegjerder og kameraopplegg skal også snart monteres.


Kameraovervåking i lakselva

Fangstrapportering 2022

Da er sesongen for 2022 over og fangstrapportering står for tur.

De som har kjøpt kort på nett rapporterer som vanlig på inatur/scanatura. Link vedlagt fiskekort på sms. 

Grunneiere som har løst ut fiskekort rapporterer på eget skjema vedlagt epost med fiskekortet som ble sendt ut i vår, finner du ikke epost kan skjema lastes ned på hjemmesiden. 

Skjema fylles ut og sendes på epost til postrvgl@outlook.com eller legges i lagets postkasse i Fagerfjellveien 374.

Du skal rapportere selv om du ikke har fått fisk, det skal rapporteres antall dager fisket, også de med null fangst. Dette er viktig statistikk som viser bruken av vassdraget.

Fiskekort for 2022

Da er endelig fiskekortene for 2022 kommet i salg.

Disse finner du på www.inatur.no eller via www.scanatura.no.

Skitt fiske. 

NB. Husk fangst rapportering 

Årsmøte 2022

Dato for årsmøte i Rossfjordvassdragets Grunneierlag er blitt flyttet.

Årsmøtet gjennomføres 31 mars på Finnsnes Feriesenter kl 18:00

Frist for innmelding av saker er 16 mars.

Det er sendt mail til alle grunneierne. Hvis du ikke har mottat, sjekk spam.

Hvis ikke der, send mail med Gnr/Bnr slik at din kontakt informasjon kan bli oppdatert.

Vi sender ut informasjon om rettighetshaverkort på samme mail. 

Mail add til RVGL er: postrvgl@outlook.com

Styret

Rapportering av syk fisk

Veterinærinstituttet og Mattilsynet lanserte i 2020 et nasjonalt meldingssystem for sykdom og dødelighet hos villfisk i vassdrag og sjø.

Meldingssystemet skal bidra til at vi oppdager alvorlige sykdommer som har betydning for fiskehelsen i Norge. Men vi ønsker også at systemet brukes til å kartlegge helsesituasjonen hos villfisk generelt.

Den beste overvåkingen i villfiskbestander er årvåkne fiskere og elveeierlag. Vi ber dere være oppmerksomme og melde ifra ved sykdomstilfeller i vill laksefisk.

I år oppfordres dere til å være spesielt oppmerksomme på sykdommene furunkulose og red skin disease.

Furunkulose

Furunkulose forårsakes av en bakterie (Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida ) som ble innført til Norge med regnbueørret fra Danmark (1964) og laksesmolt fra Skottland (1985). Infeksjonen spredte seg da innen deler av oppdrettsnæringen og til vill laksefisk i flere områder langs kysten. Etter hvert som effektive vaksiner ble tatt i bruk til oppdrettsfisk gikk infeksjonen tilbake både i oppdrettede og ville populasjoner. I Namdalsregionen ble det imidlertid etablert en vedvarende smittesituasjon som gir sykdomstilfeller hos vill laks og sjøørret i elver i regionen, særlig ved høy vanntemperatur og lav vannstand.

I 2015 ble infeksjonen første gang funnet i rognkjeks (rensefisk) i oppdrett og i 2020 ble sykdommen påvist i både laks og rognkjeks i anlegg med kommersielt oppdrett i Namdalsområdet. I 2021 har vi også tilfeller både hos settefisk i Nordland og matfiskoppdrett i Trøndelag og Troms. Dette kan tyde på en endring i smittesituasjonen generelt.

Laksefisk, inklusiv laks, regnbueørret, sjøørret, sjørøye og pukkellaks er mottakelig for infeksjonen, men også enkelte marine arter. Furunkulose gir blant annet blodige byller/furunkler i hud og muskulatur, utstående øyne og blødninger på bukhinna.  Se vedlagte bilde.

All mistanke om furunkulose skal varsles fordi det er en meldepliktig sykdom. Det vil da være aktuelt å sende inn hele eller deler av fisken. Oppbevar den derfor kjølig inntil du får videre informasjon.

Lenke til faktaark om furunkulose: https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/furunkulose

Red skin disease

Red skin disease er en sykdom med ukjent årsak. Sykdommen gir ulike grader av skader i hud, fra rødhet på buk og finner, til omfattende etselignende skader. Se også vedlagte bilder.

I Norge er sykdommen registrert i Enningdalselva i 2019, 2020 og også i år. Veterinærinstituttet har i år mottatt meldinger og bilder av laks også fra andre elver, og vi kan ikke utelukke at dette er red skin disease. Samtidig er red skin disease en sykdom uten spesifikke unike symptomer og funn ved obduksjon. Det betyr at diagnostikken i stor grad består av å utelukke andre kjente årsaker til samme symptomer.

Legger ved en lenke til Fiskehelserapporten 2020 som omtaler begge sykdommer i kapittel 9: Fiskehelserapporten 2020 (vetinst.no)

Her er lenke til meldingssystemet:

Informasjonsmøte angående rusefisket i Finnfjordvatnet

Hei, alle grunneiere!

Som kjent, satte Rossfjordvassdragets Grunneierlag (RVG) i gang et 6-årig kultiveringsarbeid i Finnfjordvatnet i 2019 (et tiltak i forvaltningsplanen for innsjøen). Formålet med tiltaket er å få redusert bestanden av smårøye og små abbor. Dette for å få etablert bærekraftige fiskestammer i innsjøen med god balanse mellom antall individer og næringstilgang.

Det ble fisket med tre storruser fra juni til september. I 2020 hadde vi kun én storruse i vannet pga. usikkerhet rundt covid-19-pandemien.

RVG vil ta opp igjen storrusefisket fra juni i år. Vi vil fortsette å fiske med tre ruser. RVG trenger frivillige ildsjeler blant grunneierne til å røkte rusene. Arbeidet består i å sette ut rusene, tømme dem to ganger i uka og ta rusene på land etter endt sesong.

Vi trenger tre ruselag á 2 grunneiere, i alt seks grunneiere per ruse. Med tre ruser i drift blir det totale mannskapsbehovet 18 grunneiere for å kunne drifte / røkte rusene.

Det vil bli rullering på ruseansvaret. Hvert ruselag får ansvaret for å røkte sin ruse én uke av gangen. Det betyr at hvert ruselag trer i aksjon hver tredje uke.

Vi treger altså minst 18 ivrige ildsjeler blant grunneierene som vil ta et tak her.

Finnfjordvatnet har et stort potensial til å kunne bli et ypperlig sportsfiskevann om noen år. - Til glede for grunneiere, lokalbefolkning og tilreisende!

Du kalles inn til informasjonemøte om storrusefisket i 2021, onsdag 19. mai kl. 18, på Finnsnes Feriesenter, adr. Steinbruddveien 2.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Rossfjordvassdragets Grunneierlag

Tore Moheim
Styreleder

Pukkellaks i vassdraget.

Som de fleste kanskje har fått med seg var det forventet at det skulle komme innsig av pukkellaks til vassdragene langs kysten av Troms og Finnmark i 2019, den har nå kommet til vårt vassdrag.

De siste ukene er det blitt observert et titalls fisk, men det er nok dessverre flere viser erfaringer seg.

Det er så langt under ordinært fiske tatt ut to fisk, en hunnfisk i rusene i Finnfjordvatnet, (denne var smekkfull av rogn og gyteklar) og en hannfisk i Lakselva. Det har vært drevet aktivt fiske på disse fiskene de siste dagene uten at det har lyktes oss å ta disse ut. De fleste observasjonene av pukkellaks er gjort i Lakselva, men den er nok i hele vassdraget.

Jobben med å ta ut denne fisken er en jobb som krever en del ressurser i form av mannskap. Vi ber derfor grunneiere og andre som har interesse og kan tenke seg å være med på utfiskingen av pukkellaks om å ta kontakt med grunneierlaget på epost: postrvgl@outlook.com eller på messenger/facebook. Eller dere kan ringe formann i laget Anders Hauglid på tlf 95005530. Anders er utilgjengelig førstkommende helg 23/8 til 26/8-2019

Det er søkt tillatelse fra Fylkesmannen til bruk av både garn og annet redskap for å ta ut denne fisken, noe vi regner med går i orden.

Når det skal brukes garn vil det være behov for mannskap og dette vil vi organisere og sende ut melding til de som vil være med.

Så vil vi oppfordre alle grunneiere og andre som har mulighet til å fiske i Lakselva om å ta seg en tur å fiske i området ved trebrua der de fleste av pukkellaksene er observert.

Lakselva er enda åpen for sjøørretfiske frem til 31.08

Før dem som ønsker å gjøre en innsats i vassdraget vårt etter pukkellaksen og ikke har fiskekort så deles det ut fiskekort for dette formålet. Annet fisk må slippes ut igjen, ved bruk av dette kortet.

Vanlig fisketider gjelder fortsatt samt fredningsdøgnet opprettholdes på vanlig måte.

Eller kontakt oss på Messenger

Mh

Styret i RVGL/

Pliktig organisering, registrering av rettighethavere

10. jun, 2016

Utsetting av egen båt for tilreisende fiskere

Utsetting av egen båt er FORBUDT for tilreisende fiskere på grunn av faren for spredning av Gyrodactylus Salaris fra andre vassdrag. Rossfjordvassdragetsgrunneierlag har ikke en tilfredsstillende ordning for å desinfisere båter fra tilreisende fiskere per dags dato. Dette gjelder også grunneiere og fastboende langs vassdraget, visst båten er brukt i annet vassdrag må den desinfiseres før den kan brukes i Rossfjordvassdraget. Når en slik ordning med desinfisering er klar vil det bli annonsert i Folkebladet,Facebooksiden og på hjemmesiden. Se regler for Rossfjordvassdraget på tavle eller Rossfjordvassdraget.com Mvh Styret

Rossfjordvannet og deler av tidevannselva

Rossfjordvannet og deler av tidevannselva

Innkalling til Årsmøte

Det innkalles til årsmøte på Finnsnes feriesenter torsdag den 23.03.23 kl.18.00

Vel møtt.