Dagsorden, årsmelding og regnskap 2018

Årsmøte for

Rossfjordvassdragets grunneierlag

18.mars 2017

Vonheim ungdomshus

Årsmøte i Rossfjordvassdragets grunneierlag 2018

Søndag 18.03.18 kl. 18.00 på Vonheim ungdomshus.

Saksliste:

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

Registrering av fremmøtte og fullmakter.

Valg av ordstyrer og sekretær.

Valg av to til å underskrive protokollen.

Godkjenning av dagsorden.

Åpning ved leder.

Styrets årsberetning for 2017 og arbeidsplan 2018.

Fiskekort og priser 2017/2018.

Saker:

 1. a.    Sak fra Per-Tore Wikmark angående gyro, forsøpling etc.
 2. b.    Sak fra Sverre og Rigmor angående vedlikehold av grillhytte og desinfiserings stasjon ved båtutsettet i Vassenden, toalett.
 3. c.     Grunneierkort løses på scanatura.no
 4. d.    Innkjøp av storruser til kultivering i Finnfjordvatnet.
 5. e.    Ingen utbetaling av overskudd til rettighetshavere i 2018.
 6. f.      Avsetting av midler til lakseovervåking/telling.
 7. g.     Godtgjørelse for styremedlemmer i laget.
 8. 9.    Regnskap 2017.

10. Budsjett 2018.

11. Valg.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Årsberetning 2017 og plan for 2018

Styret har bestått av følgende personer i 2017:

Leder                                   Svenn E. Sundquist.

Kasserer                               Arne Vestad.

Sekretær                               Svein Kåre Simonsen.

Styremedlem                        Stig Jarle Hansen.

Styremedlem                        Asbjørn Bondestad

Vara medlemmer:

1.  varamann                         Roy Eidissen.

2.  varamann                         Johnny Larsen.

Valgkomité:                      

For et år.                               Tor Arne Selvli.

For to år.                               Finn Arstein.

For tre år                               Sverre Nordmo.

Vara til valgkomitè               Bjørnar Berntsen

Revisorer:                         

Enstemmig valgt                   Odd Arne Mikalsen.

Enstemmig valgt                    Roger Solvold.

Styret har siden 31.03.17 avholdt 4 styremøter og behandlet 10 saker.

Vi har svart på undersøkelse til fylkesmannen og vitenskapelig råd for laksefiske (VRL) om tilstanden i vassdraget noe som gjøres etter endt sesong hvert år.

Det er også godt 2 år siden vi fikk nye fisketider i vassdraget også her har vi svart på undersøkelse fra fylkesmannen og direktoratet for naturforvaltning.

Registrering av laget i Brønnøysund registrene er utført i 2017. Laget er registrert som tingsrettslig sameie med org.nr 887 801 622. Noe som for fremtiden gjør det lettere for laget og søke midler og tilskudd.

Desinfisering av båter, her har vi forsøkt å få til en løsning men ikke lykkes så vi opprettholder forbudet om utsetting av båter som kommer fra andre vassdrag og ikke kan vise til god nok desinfisering.

Fiskesesongen 2017 har vært en av de bedre på lenge når det gjelder laksen, her har det vært en kraftig økning på fanget fisk. Sjøørret har godt noe tilbake og det ble fanget bare en sjørøye i 2017.


laks u 3 kg

3-7 kg

over 7 kg

sjøaure

sjørøye


sesong

uke

døgnår

ant

kg

ant

kg

ant

kg

ant

kg

ant

kg


2003

43

93,6

9

42,6

3

26,6

601

320,6

16

12,6


32

20

36


2004

32

58,1

6

24,9

1

7

781

420,3

24

19,6


31

2

43


2005

28

52,7

5

21,2

3

23,1

564

277,2

24

17,4


55

23

13


2006

104

251

5

18,6736

479,3

79

38,2


52

16

26


2007

25

63,3

7

41,8

6

58,1

644

341,4

90

50,1


38
2008

30

62,3

19

83,8

6

46,5

873

489,8

29

19,7


67

6

26


2009

10

17,6

6

35

2

16

528

261,5

7

7,8


50

15

20


2010

42

81,2

25

105,9

9

92,3

971

628

6

2,3


50

8

25


2011

28

40,4

5

22,3

2

19

702

452,3

18

7,3


56

7

13


2012

51

105,2

33

136,3

15

146

954

886,6

54

50,1


64

7

9


2013

106

214,1

34

150,4

12

91,9

971

687,3

35

25,4


2014

47

105,9

8

32,2591

467

13

9,3


55

17

17


2015

29

59,7

13

52,7

3

27,4

696

513,5

5

3,7


88

5

30


2016

17

32,1

10

57,9

2

18,2

716

573,4

2

4,4


108

7

31


2017

48

104

31

150

7

72

528

413

1

2


165

19

45


Kortsalget på nett har også økt noe i 2017. Det ble solgt kort for 50.250,- i 2017 mot 40.500,- i 2016 så dette er jo positivt. Det ble solgt kort på nett med en slik fordeling:

Døgnkort

6 600

44

34

33,0

11

7,1

150,0

0,8

0,7

32,4

44

Førstedagskort 15. juni kl 00 - 18:00

150

1

150,0
1

Isfiskekort

800

8

2

0,4100,0

0,3

0,1


922

Sesongkort

37 000

80

255

290,8

34

18,8

462,5

3,2

3,6

13,3

7 352

Ukeskort

5 700

19

17

15,2

6

5,2

300,0

0,9

0,8

35,3

133

Pukkellaks/Russelaks, som de fleste sikkert kjenner til var det en invasjon av pukkellaks langs hele kysten av Norge i 2017 da spesielt i Finnmarks elvene men også vi her i vassdraget fikk vår del av denne laksen som er svartelistet og en trussel mot vår villaks.

Det ble i løpet av sesongen tatt 5 pukkellaks i vårt vassdrag det er det som er rapportert inn. Det ble også observert flere av disse i vassdraget, noe nøyaktig tall på hvor mange har vi ikke. Skjellprøver ble også tatt på 3 av individene som ble fanget.

Gapahuken i Straumen ble i 2017 plassert på Gammelgårdsneset.

Fangstrapportering grunneiere var også veldig bra i 2017 her var det 61 grunneiere som leverte fangstrapport.

Anmeldelse av ulovlig fiske i 2015, styret anmeldte ulovlig fiske ved brua i Straumen i 2015, denne saken har dratt litt ut i tid og ble avgjort høsten 2017 hvor de involverte godtok bot for forholdet.

Oppsynet 2017 har bestått av følgende personer:

Stig Jarle Hansen, Leder

Svein Kåre Simonsen

Odd Arne Mikalsen

Svenn Sundquist

Det har i 2017 blitt gjort 2 garnbeslag i vassdraget og 5 oppgjør på stedet.

Klær til oppsynet ble kjøpt inn som avtalt i 2017.

Arbeidsåret 2018:

Det er ting å ta tak i dette året, på dugnadsiden er det flere prosjekter som krever oppmerksomhet blant annet dette:

-        Båtutsettet i Vassenden, bua må gås over blant annet må sørveggen lektes ut og legges panel på og vinduet må byttes, dette var på planen i fjor men ble dessverre ikke prioritert. Det har kommet ytterligere skader på døra i bua mest sannsynlig under stormen i vinter, denne må mest sannsynlig lages ny eller byttes

-        Oppdater informasjonstavler rundt om i vassdraget, kanskje lage noen flere.

-        Benker rundt om i vassdraget må sjekkes og smøres.

-        Sjekke gapahuken i Straumen etter vinteren.

-        Gapahuken i Hølla må flikkes på.

-        Rydde kratt langs deler av Lakselva.

-        Kultivering i Finnfjordvatnet.

-        Desinfiseringsstasjonen i Finnfjordvannet må settes ut og ses etter i løpet av sesongen, denne er ferdig og står ved i Vassenden.

-        Flytebrygge, landgang og båt settes ut i Finnfjordvatnet, her må det gjøres en avtale om flytebrygga med grunneier før dette kan skje.

-        Flytebrygge, landgang og båt settes ut i Vassenden så snart isen går.

Som dere ser er det mange ting å ta tak i og styret har ikke anledning til å rekke over alt dette alene så vi «søker» dermed etter noen som kan være «prosjektleder» for noen av prosjektene/dugnaden som står på timeplan for 2018.

Videre skal styret jobbe med forvaltningsplanen for vassdraget som kom i 2017 denne skal godkjennes av fylkesmannen til slutt.

Det er påbegynt jobb med å finne ut om et telleapparat/video overvåking av lakselva er en god løsning for vårt vassdrag, dette for å prøve å få en oversikt på hvor mye anadrom fisk som kommer opp i elva.

7. Fiskekort

Fiskekort for rettighetshavere i 2017 var 200 kr, styret ser ingen grunn til å forandre denne i 2018.

Fiskekort for andre i 2017 enn rettighetshaverne solgt på scanatura.no er slik dere ser i tabell nedenfor.

Aktiv

Objekt

Produkt

Avgift

Fra dato

Til dato

Fra kl

Til kl

Vis klokkeslett

Objekt-booking

Antall pr, objekt

Produkt -booking

Antall pr. produkt


1

Finnfjordvannet

Isfiskekort

100

05.02.2018

17.05.2018

18:00

17:59

0

0

999

0

0


1

Hele vassdraget

Døgnkort

150

15.06.2017

14.09.2017

18:00

17:59

1

0

999

0

0


1

Hele vassdraget

Førstedagskort 15. juni kl 00 - 18:00

150

15.06.2017

15.06.2017

00:00

18:00

1

0

999

0

0


1

Hele vassdraget

Sesongkort

800

15.06.2017

14.09.2017

18:00

17:59

0

0

999

0

0


1

Hele vassdraget

Ukekort

300

15.06.2017

14.09.2017

18:00

17:59

1

0

999

0

0


1

Vatna og tidevannselva

Sesongkort

350

15.06.2017

14.09.2017

18:00

17:59

0

0

999

0

0


Styrets innstilling til fiskekortprisene er at sesongkort hele vassdraget økes til kr 1000,-

Styret foreslår et eget kort/kultiveringskort for Finnfjordvatnet som bare omhandler innlandsfisken røye, abbor og ørret. Kortet mener vi bør selges i dagskort 30 kr, ukeskort 150 kr og sesongkort kr 350 (dette vil jo i praksis vare 365 dager). Her må vi selvsagt oppdatere fiskereglene for Finnfjordvatnet litt med tider for disse kortene og hvordan de skal fungere.

8.

a

Noen tanker.

Det jeg tenker på er at tiden for årsmøte i Rossfjordvassdraget grunneierlag nærmer seg. Som tema kunne det være av interesse å få vite noe mer om det farer som Gyrodactylus salaris er for vassdraget.

Tror vi er mange som har et avslappende forhold til denne trusselen.

Hva er Gyrodactylus salaris? Hvordan smitter den? Hvordan kan man desinfisere fiskeutstyr og ikke minst båt som har vært brukt i andre vassdrag?  Det er sikker mange flere spørsmål kan dukke opp. 

Kunne sikker vært bra med bedre bevisgjøring om dette.

Hva med å få noen med kunnskap om denne trusselen til å holde foredrag om emne. Kanskje noen fra UIT i Tromsø. De er sikker interesser i å informere og forebygge faren for angrep.

Tror det kunne fått fram en mer bevist holdning blant oss som bor rundt vassdraget.

Så til en annen sak som jeg gremmer meg over.  Det er at det blir stadig flere og flere bilvrak, traktorer, busser og gravemaskiner som står å ruster rund vassdraget. Disse vrakene kan inneholde mye olje av ymse slag.  De står der år etter år og ruster bort, og er en trussel mot vassdraget.

 Er det noe lage kan gjøre for å stoppe denne utviklingen og evnt. få fjernet disse vrakene.  Hva med et samarbeid med kommunen og grendeutvalgene som sokner til vassdraget.  Kommunen har vel en miljøkonsulent som kan komme og fortelle om lovverket og hvilket ansvar vi som grunneiere har.  

Slike foredragsholdere er med å få flere på årsmøte og øke interessen for laget.

Mvh. Per-Tore Wikmark

b. Sak til årsmøtet

Tidligere avtaler vedrørende handikap fiskeplass og båtutsett i Vassenden

I avtalen fremgår det at hytta og området skulle vedlikeholdes av Grunneierlaget. Fra foregående år er det blitt protokollført at det skulle skiftes vindu og dører reparert, samt at sørveggen skulle få ny ytterkledning. Vi er kjent med at grunneierlaget hatt mye å ta tak i de siste to årene, men nå syns vi at tiden er inne for at dette blir gjort.

I tillegg må dette do komme på plass. Det er på ingen måte tilfredsstillende at folk gjør sitt fornødende rundt om kring på området.

Den plasttanken som er plassert inntil hytta skjemmer området visuelt sett, og må kunne plasseres lenger opp på tomta og kledes inn. Dette medfører ikke de store kostnadene.

Vi mener at ovennevnte må bli brakt i orden i løpet av våren 2018.

Med vennlig hilsen

Rigmor og Sverre

Tlf. 934 49 070
www.nmcactive.no

Styret er helt klart enig i dette med at vedlikehold må gjøres også dette med å flytte tanken for desinfisering lengre opp i kanten av området, dagens plassering var jo bare ment som midlertidig.

Når det gjelder do må vel dette søkes om til kommunen for å få satt opp, styret vil i lag med Rigmor og Sverre utferdige og sende en søknad til kommunen.

Styrets innstilling er at det må bevilges penger til vedlikehold og do søknad med kr 15.000,-

 • c
 • d Styrets innstilling er at forbudet videreføres inntil en god nok løsning foreligger.
 • e Styret har vært i kontakt med en som skal selge 3 store ruser disse er brukt 1 sesong og koster i dag 30.000,- pluss mva for 1 ruse, vi for kjøpe alle 3 for 28.750,- med mva. alt utstyr som trengs er med, tau, baljer, fløyt og dregger. Rusene befinner seg i Røyrvik i Trøndelag så vi må også få de fraktet opp hit. Rusene er kjøpt på Reidars fiskeutstyr i Skogn. www.storruser.no   Her er hva han skriver om rusene:

Hei
Jeg tror dette kunne fungert bra, ut fra det jeg vet. nå kjenner jeg jo ikke forholdene på plassen. Jeg kan jo si noe om hvilke forutsetninger som bør være på plass/hvordan det fungerer.

Abbor og røye er arter som går lett i ruse, røya er nok enklest å ta på gyteplassene. Abbor har jeg i grunnen ikke mye erfaring med, men den nevnes i litteraturen som en art der storruse fungerer bra. Man sparer utrolig mye tid på kultiveringsfiske, da dette er svært tidkrevende med garn. Fordelen er selvsagt også at man slippe ut all fisk man ikke ønsker å fange. Har man gode trekkplasser/gyteplasser i vannet vil rusene fungere utmerket og kan stå hele sesongen på et sted. Man kan eventuelt flytte på di dersom man vil fiske flere steder. De fungerer nok best dersom det ikke er dypere enn 3 meter der de står.

Ledegarnene er signalfarger og godt synlig i vannet, og jeg opplever at de leder også småfisk svært bra dvs. fisk som lett kunne svømt gjennom. Lenger inn i rusene vil ikke noe slippe gjennom. Maskestørrelsen på ledegarnene er slik at jeg ser at en og annen 200 grams ørret/røye blir sittende fast.

Rent praktisk kan jeg si at når jeg alene i 14 fots båt skulle sette ut ruse for for første gang, gikk det nok 4-5 timer. På de neste rusene brukte jeg et par timer. Dette er tiden man nok bør regne. Har man to båter går det selvsagt raskere, men det er ikke nødvendigvis et must. Sjekking av rusene går på en 10 minutters tid. Man løfter opp det innerste fangstrommet i båten og tømmer innholdet i f.eks baljer med vann der man kan sortere innholdet. Dette er definitivt den mest spennende delen av jobben.

Jeg kan selge dere alle tre rusene for 23 000 + mva. Jeg føler selv dette er veldig rimelig, men er veldig glad om rusene blir brukt videre, da jeg har fått en forkjærlighet for denne metoden.

Med vennlig hilsen
Jostein Namsvatn

Styret anbefaler at vi går til innkjøp av disse.

 • f Styret anbefaler at det ikke betales ut overskudd til rettighetshavere for 2017.
 • g Styret anbefaler at det settes av midler til forberedende arbeid i forbindelse med lakseovervåkningsprogram i lakselva 10.000 kr
 • h Tidligere årsmøter har bestemt at lederverv godtgjøres med 10.000 kr og kasserer med 5.000kr. Styret foreslår en godtgjørelse til faste styremedlemmer på kr 1.500 per år.

9. Regnskap 2017

10. Budsjett 2018

11. Valg 2018

Referat fra årsmøte 2018

Referat fra årsmøte i Rossfjordvassdragets grunneierlag 18.03.18 på Vonheim, Rossfjord

Lederen ønsket velkommen.

Leder Svenn Eirik Sundquist ble valgt som møteleder

Svein Kåre Simonsen ble valgt som sekretær

Valg av 2 til å skrive under protokollen: Geir Nermo og Herold Skog

Det møtte opp 12 grunneiere, ingen møtte med fullmakt.

Styret har i 2017 bestått av følgende:

Leder                         Svenn Erik Sundquist

Styremedlem           Asbjørn Bondestad

Styremedlem           Stig Jarle Hansen

Sekretær                  Svein Kåre Simonsen

Varamedlemmer    Jonny Larsen og Roy Eidissen

Kasserer                    Arne Vestad

Valgkomite               Sverre Nordmo, Finn Arnstein og Bjørnar Berntsen

Revisor                      Odd Arne Mikalsen og Roger Solvold

Møteleder leste opp lagets årsberetning, der leder orienterte om lagets aktivitet. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

Fiskekort:

Er prisene for lave på enkelte kort? Styrets innstilling er at prisen på sesongkort for hele vassdraget bør økes fra kr 800,- til kr 1000,-.  Signaler fra fiskere som fisker i andre vassdrag er at eksisterende pris på kr 800,- er veldig billig. Det stemmes; 11 for og 1 mot økning av pris fra kr 800,- til kr 1000,-.

Styret foreslår eget kort for Finnfjordvatnet for de som kun ønsker å fiske her. Det ble stemt, og alle var for eget kort. Fiskereglene for Finnfjordvatnet oppdateres.

Foreslåtte og vedtatte priser:

Dagskort kr 30,-

Ukekort kr 150,-

Sesongkort kr 350,-

Dette blir evaluert etter sesongslutt 2018.

Innkomne saker:

a)    Brev fra Per-Tore Wikmark angående problemene angående gyrodactylus salaris samt forsøpling etc rundt vassdraget.

Er det noe laget kan gjøre angående disse tema? Det ble foreslått at et eget medlemsmøte kan ta opp disse sakene litt lengere utpå våren

b)    Brev fra Sverre og Rigmor angående vedlikehold av grillhytte og flytting av desinfiseringsstasjonen ved båtutsett i Vassenden, samt oppsett av toalett.

Det ble foreslått å bevilge kr 15000,- til vedlikehold av hytte, samt bygging av toalett. Utedo har ingen krav til utslippstillatelse. Det ble også bestemt å flytte desinfiseringsstasjonen og kle denne inn slik at det ser litt penere ut. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

c)     Grunneierkort/rettighetshaverkort løses på scannatura.no.

RVGL går inn for at også rettighetshaverkort kan løses på scannatura.no under forutsetning at også de som ikke har epost/internett fremdeles kan kjøpe kort på «gammelmåten».  Styret skal se på saken angående å løse kort på nett uten at noen rettighetshavere blir utestengt.

d)    Innkjøp av storruser til kultiveringsarbeid i Finnfjordvatnet.

Skal laget kjøpe inn storruser til kultiveringsarbeid i Finnfjordvatnet? Leder i laget har vært i kontakt med en som skal selge 3 slike storruser billig. En ny av denne typen som RVGL har sett på koster kr 30000,- + mva. RVGL har fått tilbud om å kjøpe 3 slike til totalt kr 28000,- + frakt. Totalt ca kr 35000,-. Styret foreslår innkjøp av disse, og det ble stemt. Det ble enstemmig vedtatt at laget kjøper inn disse.

e)    Utbetaling av overskudd til rettighetshavere i 2018.

Styret anbefaler at det ikke utbetales noe, og forslaget ble enstemmig vedtatt.

f)      Avsetting av midler til lakseovervåking/telling (kamerautstyr)

Styret foreslår at det settes av midler til forberedende arbeid i forbindelse med lakseovervåkingsprogram i Lakselva. Det foreslås kr 10000,- til dette arbeidet. Det kom innspill på at kr 10000,- er for lite, det foreslås kr 20000,-Det ble enstemmig vedtatt at det settes av kr 20000,- til dette.

g)    Godtgjørelse for styremedlemmer i laget.

Tidligere årsmøter har vedtatt at lederverv godtgjøres med kr 10000,-. Kassererverv godtgjøres med kr 5000,-. Styret foreslår også en godtgjørelse for øvrige faste styremedlemmer på kr 1500,- pr år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Regnskap 2017

Merknad til regnskapet: godtgjørelse til leder/kasserer for 2017 ble ikke utbetalt før i 2018. Regnskapet viser et overskudd på kr 5782,13.  Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Budsjett 2018

Foreslått budsjett ble godkjent med endringer ihht pkt b) fra kr 16500,- til kr 15000,- og pkt f) fra kr 10000,- til kr 20000,-.

Valg 2018

Leder:                        Svenn Eirik Sundquist (ikke på valg, valgt for 2 år i 2017)

Kasserer:                  Arne Vestad (ikke på valg, valgt for 2 år i 2017)

Styremedlem:          Asbjørn Bondestad (valgt for 2 år)

Styremedlem:          Stig Jarle Hansen (valgt for 2 år)

Sekretær:                 Svein Kåre Simonsen (valgt for 2 år)

Varamedlemmer:   Jonny Larsen (1 år) og Per Tore Wikmark (1 år)

Valgkomite:

Sverre Nordmo (1 år)

Bjørnar Berntsen (2 år)

Tor Arne Selvli (3 år)

Revisor: Odd Arne Mikalsen og Roger Solvold tar gjenvalg

Protokollunderskrivere:

Geir Nermo                                                             Herold Skog

________________________                            ___________________________

Revisjonsberetning 2018

Resultat regnskap 2018

Gjeld 2018

Balanse 2018

Budsjett 2018

Innkalling til årsmøte 2018

Rossfjordvassdragets grunneierlag innkaller med dette til årsmøte på Vonheim i Straumen søndag 18.03.18 kl 18.00 saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen søndag 04.03.18

mh

styret

Del denne siden