REGLER FOR ROSSFJORDVASSDRAGET

Enhver fisker er forpliktet til å gjøre seg kjent med, og følge gjeldende regler.

 1. Fiskeutstyr, båter, kajakker, kanoer, dykkerutstyr og annet redskap som er brukt i annet vassdrag, innlands eller utlands, skal være rengjort, desinfisert og tørket før det brukes i Rossfjordvassdraget. (Så fremst at utstyr/redskaper ikke har vært brukt i andre vassdrag, er det nok med en gangs desinfisering i sesongen) Desinfiseringsattest kan bli avkrevd, mer info, se www.elveguiden.no søk på rossfjordvassdraget eller www.rossfjordvassdraget.com . Brudd på desinfiserings regler kan føre til anmeldelse og utestengelse fra vassdraget. Selvbetjente desinfiserings kasser finnes i båtutsettet i Rossfjordvannet (Vassenden) og ved båt-utsettet i Finnfjordvatnet
 2. Det er forbudt for tilreisende fiskere å sjøsette og benytte egen båt og vannskuter i Rossfjordvassdraget pga det ikke foreligger en god nok ordning for å desinfisering av båter. Når en slik ordning for desinfisering er utarbeidet vil forbudet bli opphevet.
 3. Nasjonalt fredningsdøgn fra Onsdag kl.18:00 – Torsdag kl.18:00
 4. Lakselva: Fiskeperioden er fra 15 juni – 1 august etter Laks, Sjøørret og Sjørøye. Det kan fiskes etter sjøørret til 31 aug. Etter 1.aug er det tilbakesettingsplikt for laks og sjørøye, samt forbud mot bruk av klepp.
 5. Rossfjordvannet: Fiskeperioden er fra 15 juni – 1 august etter Laks, Sjøørret og Sjørøye. Fra sjøen til og med Rossfjordvannet minimum 200m fra Lakselva og Tårnelva kan det fiskes etter sjøørret til og med 14. september. Etter 1 august er det tilbakesettingsplikt for laks og sjørøye, samt forbud mot bruk av klepp.
 6. Fiske med reke eller rekeimitasjon er FORBUDT i hele vassdraget.
 7. Fiske med redskap som er egnet til å krøke fisk med, er FORBUDT i hele vassdraget.
 8. Fiske med Oter er FORBUDT i hele vassdraget.
 9. All laks og sjørøye fanget etter 1. august skal settes tilbake. Gjelder hele vassdraget.
 10. Det er kvote på en (1) villaks per fisker pr. døgn. Når laksekvoten er tatt må fisket etter laks avsluttes.
 11. Minstemål på fangst: Laks 35 cm, Sjøørret og sjørøye 30 cm.
 12. Alle som fisker i vassdraget skal på oppfordring fra legitimert oppsyn fremvise gyldig fiskeravgiftskort (staten) og fiskekort for Rossfjordvassdraget.
 13. Fangstrapportering SKAL skje fortløpende og helst innen en uke etter avsluttet fiske i vassdraget og ikke senere enn 30 september. De som har kjøpt kort på scanatura rapporterer der. Grunneiere rapporterer på egne skjema som ligger ute på hjemmesiden. Alle SKAL rapportere fangst selv om de ikke har fått noe.

SÆRREGLER FOR FINNFJORDVATNET

 1. Fiske etter innlandsfisk med stang eller håndsnøre er tillatt alle dager og hele året, men i fredningstida for anadrome laksefisk skal fiske foregå minimum 200m fra elver og bekker hvor anadrome laksefisk gyter også hvor innlandsfisk har sine gytebekker.
 2. Fiske med garn og teiner er ikke tillatt.                                                                                                                             
 3. Laks som fanges før 15.juni og etter 1.august skal settes tilbake. Det er også forbud mot bruk av klepp etter 1.August.

Brudd på noen av de ovenfor nevnte regler vil kunne føre til anmeldelse og bortvisning fra vassdraget.

Begrensninger på de ulike korttypene:

Døgnkort hele vassdraget:gjelder fra sjøen til og med Finnfjordvatnet

Ukekort hele vassdraget:gjelder fra sjøen til og med Finnfjordvatnet

Sesongkort hele vassdraget:gjelder fra sjøen til og med Finnfjordvatnet

Sesongkort for vatna og tidevannssonen: gjelder fra sjøen til og med Rossfjordvatnet og Finnfjordvatnet.

Kortene nevnt under her gjelder KUN for Finnfjordvatnet og KUN for innlandsfisk som ørret, røye og abbor. Ingen anadrome arter inngår i disse kortene. Se også særregler for Finnfjordvatnet.

Døgnkort Finnfjordvatnet KUN innlandsfiske:gjelder kun Finnfjordvatnet og de artene beskrevet over her.

Ukeskort Finnfjordvatnet KUN innlandsfiske: gjelder kun Finnfjordvatnet og de artene beskrevet over her.

Sesongkort Finnfjordvatnet KUN innlandsfisk: gjelder kun Finnfjordvatnet og de artene beskrevet over her.

Del denne siden