Dagsorden for årsmøtet den 31.03.17

Årsmøte i Rossfjordvassdragets grunneierlag 2017

Fredag 31.03.17 kl. 18.00 på Høllanes grendehus.

Saksliste:

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Registrering av fremmøtte og fullmakter

Valg av ordstyrer og sekretær

Valg av to til å underskrive protokollen

Godkjenning av dagsorden

Åpning ved leder

Styrets årsberetning 2016

Fiskekort og priser 2016/2017

Saker:

  1. a.     Oppgradering av vedtekter i laget, opprettet av jordskifteretten i sak 1900-2015-0034
  2. b.     Opprettholdelse av forbud mot utsetting av båter fra tilreisende fiskere så lenge ikke tilfredsstillende desinfisering kan utføres.
  3. c.      Rusefiske/prøvefiske i Finnfjordvatnet. Sverre Larsen. Vedlegg 1
  4. d.     Salg av kort til rettighetshaverne på scanatura fra 2018, vedlegg 2
  5. e.     Ingen utbetaling av overskudd til rettighetshavere i 2017
  6. 9.     Regnskap 2016

10.Budsjett 2017

11. Valg

Årsmelding for Rossfjordvassdraget 2017

                                       Årsmøte for

                       Rossfjordvassdragets grunneierlag.

                                      31 mars 2017

                                                På

                                Høllanes ungdomshus.

                                             RVGL

Årsberetning for 2016.

Styret har bestått av.     Leder                         Svenn E. Sundquist.

                                      Styremedlem                Asbjørn Bondestad.

                                      Styremedlem                Ole Jonny Hansen.

                                      Styremedlem                Arne Vestad.

                                      Sekretær                       Ole Henriksen.

Varamedlemmer.                                                Roy Eidissen.

                                                                             Oddbjørn Gundersen.

Kasserer.                     Ikke medlem av styret     Rigmor Minde.

Valgkomité.                For et år.                            Arne Eidissen.

                                     For to år.                           Tor Arne Selvli.

                                     For tre år.                          Finn Arnstein.    

Revisor: Da årsmøtet glemte å velge revisor, har styret tatt seg den frihet å velge Odd Arne Mikalsen til denne oppgaven for regnskapet i 2016.

Styret har siden siste årsmøte den 30 mars 2016.  avviklet tre styremøter og behandlet 24 saker.

Leder og flere styremedlemmer og arbeidsgrupper har deltatt i en rekke orienteringssaker angående jordskiftedommen, som er utferdiget for samtlige grunneiere som grenser til Rossfjordvassdraget.

Styrets aktivitet har vert begrenset i påvente av utfallet av jordskiftedommen, om den ble godtatt, eller om det ble anket av grunneiere.

I år som alle tidligere år har det blitt en oppgave for styret å organisere utsett og opptak av lagets oppsynsbåter og flytebrygge.

Oppbevaring av lagets utstyr

I denne forbindelse er det verdt å nevne at styret har inngått leieavtale med Eivind Pedersen på Langnes om lagring av lagets båter og annet utsyr i tørre lokaler i en fjøs som han disponerer. Årlig leie er 3000 kr per år. Avtalen løper til den blir sagt opp. Styret har også kjøpt inn en flytebrygge med landgang som er tenkt plassert i Finnfjordvatnet for bruk til oppsynsbåten, plasseringen av bryggen er ikke avklart.

Desinfisering av båter

Årsmøtet vedtok å forby utsetting av båter for tilreisende fiskere i 2016 i påvente av å finne ei brukbar løsning på desinfisering, det har ikke lyktes styret å finne noen som er villige til å gjøre denne jobben, styrets anbefaling er at dette forbudet opprettholdes også i 2017 inntil det foreligger en god nok løsning.

Fiskesesongen 2016

Årsrapport for fisket i vassdraget 2016

Vel overstått fiskesesong!

Som alle vet åpnet vi sesongen den 15.06 til alles store glede. Vi håpet jo at en tidligere åpning skulle gi en bedre sesong enn i 2015 noe som kanskje ikke skulle vise seg å gå helt som vi trudde. Den generelle oppfatningen fra de man har pratet med av både grunneiere og tilreisendefiskere er at det er mye fisk tidlig i sesongen men at den ikke er bitevillig verken på flue eller makk, hva dette kommer av kan være mange ting, også i år er det sjøørret som dominerer statistikken med laksen ganske langt bak, og bare to innrapporterte sjørøyer. Det er ikke rapportert inn noe oppdrettsfisk som styret kjenner til. Det er heller ikke rapportert inn de store mengdene av lakselus på verken laks eller ørret.  Her er noen tall for de siste årene:

Scanatura.no

Som de fleste kjenner innførte vi jo salg av kort på Scanatura.no for første gang i 2015 og det har vi videreført også i år, noe som har vært en suksess når det gjelder fangstrapporteringen, dette kan leses av tallene i tabellen over. Vi har bare en som ikke har levert fangstrapport selv etter utallige henvendelser. Det er viktig å vite at det skal leveres fangstrapport selv om du ikke har fått fangst, både for tilreisende fiskere og grunneiere.

Vi hadde disse korttypene og priser for salg i 2016:

Aktiv

Objekt

Produkt

Avgift

Fra dato

Til dato

Fra kl

Til kl

Vis klokkeslett

Objekt-booking

Antall pr, objekt

Produkt -booking

Antall pr. produkt


1

Finnfjordvannet

Isfiskekort

100

01.01.2017

30.04.2017

18:00

17:59

0

0

999

0

0


1

Hele vassdraget

Døgnkort

150

15.06.2016

14.09.2016

18:00

17:59

1

0

999

0

0


1

Hele vassdraget

Førstedagskort 15. juni kl 00 - 18:00

150

14.06.2016

15.06.2016

23:59

18:00

1

0

999

0

0


1

Hele vassdraget

Sesongkort

800

15.06.2016

14.09.2016

18:00

17:59

0

0

999

0

0


1

Hele vassdraget

Ukekort

300

15.06.2016

14.09.2016

18:00

17:59

1

0

999

0

0


1

Vatna og tidevannselva

Sesongkort

350

15.06.2016

14.09.2016

18:00

17:59

0

0

999

0

0


Det ble i løpet av 2016 solgt kort for 40.500.- i 2016 mot 31.200 i 2015 så en positiv økning har det vært.

Desinfisering av fiskeutstyr

Det ble i år for første gang innført desinfisering av fiskeutstyr for tilreisende fiskere og grunneiere som har vært i andre vassdrag med utstyret sitt. Responsen fra tilreisende fiskere som vi har snakket med og fått tilbakemeldinger fra på facebook har vært veldig positive, de føler det som en trygghet å vite at vi har et slikt tilbud. Vi valgte at tilbudet skal være gratis for å få flest mulig til å desinfisere sitt utstyr. Derimot har vi en utfordring å løse når det gjelder desinfiseringen av båter med motor som har vært i andre vassdrag enn Rossfjordvassdraget. Vi har vært i kontakt med flere lag som har samme problematikken som oss men de har heller ikke en god nok løsning for å desinfisere motorene som er utfordringen her. Vi valgte derfor for sesongen 2016 å forby utsetting av båter for tilreisende fiskere. Så her er en oppfordring til dere grunneiere: er det noen som er villig til å stille opp eller kanskje vet om noen som har litt ekstra tid til overs og kan desinfisere båter for laget. Ordningen med å desinfisere båter vil ikke være gratis for tilreisende fiskere og andre siden dette er en litt omfattende jobb utfra hvor stor båten er og hvor mye utstyr de har med seg. Desinfiseringen vil også gjelde kanoer, kajakker etc som har vært i andre vassdrag.

Hjemmeside, facebook og epost

Laget har egen hjemmeside med følgende adresse www.rossfjordvassdraget.com og egen side på facebook søk da etter Rossfjordvassdragets grunneierlag. På disse sidene prøver vi å oppdatere når det kommer nye ting.

Lagets epostadresse er som følger postrvgl@outlook.com her kan laget kontaktes.

Fangstrapportering 2016

Det er gledelig å se at så mange som 42 rettighetshavere har levert fangstrapport for 2016 mot bare 19 i 2015.

Oppsynet

Oppsynet har i 2016 bestått av følgende personer:

Stig Jarle Hansen, Leder

Svein Kåre Simonsen

Odd Arne Mikalsen

Svenn Sundquist

Det er ikke gjort noen beslag i 2016

På årsmøtet i 2016 ble det bestemt å kjøpe klær til oppsynet, på grunn av mange ting som spilte inn fikk vi ikke kjøpt klær til oppsynet i 2016, klær til oppsynet er nå kjøpt inn.

Arbeidsåret 2017

Det er en del oppgaver å ta fatt på også i 2017, som følge av jordskifterettsdommen skal laget registreres i brønnøysundregisteret, dette blir den første oppgaven til det nye styret og er av stor viktighet. For 2017 må styret gå igjennom vedtekter Styret må også få på plass et reglement for oppsynet og hvordan rutiner dette skal ha. Leder for arbeidsgruppene i vassdraget Martin Ness jobber opp mot gruppene med å sy i sammen en forvaltningsplan for vassdraget som skal være lagets retningslinjer for kultivering og fiskestell tiltak med mer.

Når det nå blir vår og snøen forsvinner må bua ved båtutsettet i vassenden renoveres litt, et vindu mot sør må skiftes og ny kledning på sørvegg. Flytebrygge og båter settes ut. Benker smøres med terrassebeis/olje, oppdatere tavler langs vassdraget, sette ut og klargjøre desinfiseringsstasjoner.

Fylkesmannen tok kontakt med laget etter endt fiskesesong i 2016 for og hørte om vi hadde registrert skjellprøver av laks noe vi ikke har og heller ikke har fått beskjed om så det kan godt hende vi må begynne å sende inn skjellprøver i år. Videre har fylkesmannen snakket om midtsesong evaluering av laksefisket men det er ikke kommet inn noe fra fylkesmannen angående disse sakene. Gapahuken som er kjøpt inn til laget er søkt plassert på Lenvik kommunes eiendom i Rossfjordstraumen bak Tore Nordaas, grendeutvalget har bruksrett på eiendommen så det er de som må gi klarsignal til at det er greit å sette den der, dette har vi god tro på å få til i løpet av våren.

Eiendommer hvor det er flere eiere (personlig sameie) må etter vedtektene utnevne en som skal være kontaktperson opp mot styret slik at styret vet hvem de skal forholde seg til.

7. Fiskekort og priser 2016/2017

  Styret går inn for å beholde fiskekortprisene uforandret for 2017.

8.Saker

8a Oppgradering av vedtekter i laget, opprettet av jordskifteretten i sak 1900-2015-0034

8b opprettholdelse av forbud mot utsetting av båter fra tilreisende fiskere så lenge ikke tilfredsstillende desinfisering kan utføres.

8c Rusefiske/prøvefiske i finnfjordvatnet, sak fra Sverre Larsen, se vedlegg 1

8d Salg av kort til rettighetshavere fra 2018, vedlegg 2

8e Utbetaling av overskudd til rettighetshavere i 2017, styret anbefaler å ikke utbetale overskudd til rettighetshavere for 2017.

9. regnskap 2016, se vedlegg 3 og 4

10. Budsjett 2017, se vedlegg 5

11. Valg 2017

Styret.

Revisjonsberetning 2016

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Til årsmøtet fra Sverre Larsen sak 8c, vedlegg 1

Salg av kort på scanatura til rettighetshavere fra 2018, vedlegg 2

Årsmøte innkalling 2017

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 Rossfjordvassdragets grunneierlag innkaller til årsmøte  på Høllanes Grendehus  fredag 31. mars kl 18.00. Saker som ønskes tatt  opp må skriftlig leveres  til styret innen 17. mars. Mvh Styret

Del denne siden